در پرتو خورشید11
توسط : mostafagnt
 

مقام معظم رهبری: 

درغم ازدست دادن وجود مبارک حضرت امام خمینی هیچ تسلایی برای ماوجود ندارد.

دوشنبه 14/3/1386 - 20:30
پسندیدم 0
UserName