مثل ایرانی
جوانمرد برای خود می میرد و ناجوانمرد برای نان .......مثل ایرانی.......
دوشنبه 14/3/1386 - 17:36
پسندیدم 0
UserName