قطعه شعری از سعدی
دوستی را به عمری فراچنگ آرد ........ نشاید که به یکدم بیازارند ..... سعدی
دوشنبه 14/3/1386 - 17:35
پسندیدم 0
UserName