حتماً ازدواج كنيد چون:
توسط : noktehaye NAB

ازدواج كنيد به هر وسيله اي كه        مي توانيد زيرا اگر زن خوبي گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگي مي شويد .

 

سقراط

دوشنبه 14/3/1386 - 11:54
پسندیدم 0
UserName