محبوبم ...

محبوبم ؛ پرندگان در باد خفته اند، عاشقان به دريا مي روند ، در همه عكس هاي دسته جمعي اين آلبوم جاي تو خالي است ... محبوبم ؛ من براي ديدن تو همه درها را زده ام . سپيده برمي خيزم و تا ظهر روشنم. خودم را از خاطرات برهنه مي كنم. شما نيستي و باران از روبرو مي ريزد ، كاش من به جاي باران مي باريدم ....       

                                                                                محمد صالح علا

دوشنبه 14/3/1386 - 8:36
پسندیدم 0
UserName