عشق آتشي است ...
توسط : fn_400

پرسيدم:عشق چيست؟گفت:آتشي است.

 

 

گفتم:مگر آن را ديده اي؟گفت:نــــه در آن سوخته ام

دوشنبه 14/3/1386 - 6:50
پسندیدم 0
UserName