آيا مي دانيد
توسط : nazi_200698
آيا مي دانيد قورباغه را نبايد اذيت و آزار به آن رساند ؟

زماني كه نمرود براي سوزاندن حضرت ابراهيم آتشي عظيم فراهم آورد آن گاه حضرت ابراهيم را در آن افكند همه موجودات از خداوند خواستند كه به آنها اجازه داده شود تا به آن حضرت كمك كنند اما به هيچ موجودي اين اجازه داده نشد جز قورباغه كه با آن جثه كوچك خود دهانش را پر آب مي نمود و درون آتش خالي مي كرد تا آن آتش فرو نشيند در اين واقعه سه قسمت از بدن قورباغه به واسطه اين كار و قرار گرفتن در معرض آتش سوخت كه پيامبر اكرم فرمودند به خاطر انجام اين كار هرگز قورباغه را نبايد آزار و اذيتي به آن رساند

آيا مي دانيد مارمولك از موجودات مسخ شده است؟

 

منبع : كتاب آيا مي دانيد

در همان زماني كه قورباغه مشغول آب پاشيدن به آب بود مارمولك به واسطه دشمني بر آتش مي دميد تا آتش افروخته تر و سب شود به حضرت ابراهيم آسيب برسدو گفته شده از موجدات مسخ شده است به سبب اين كار
يکشنبه 13/3/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName