گفتار بزرگان
توسط : noktehaye NAB
من تنها با مردي ازدواج مي كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پير تر شدم براي او عزيز تر باشم.
(آگاتاكريستي)
يکشنبه 13/3/1386 - 22:54
پسندیدم 0
UserName