عاقل كيه ؟
توسط : noktehaye NAB

عاقل كسي است كه حرف هاي زيادي براي گفتن دارد ولي ترجيح مي دهد ساكت بماند.

يکشنبه 13/3/1386 - 22:49
پسندیدم 0
UserName