بهترین ها ....
توسط : fn_400

بهترین بخشش آن است که منتظر تشکر نباشی . بهترین عادت آن است که در سلام پیش دستی کنی . بهترین خصلت آن است که هیچ کس را نرنجانی . بهترین خداحافظی آن است که حتما سلامی در پی داشته باشد . بهترین قدردانی آن است که در عمل باشد نه بر زبان .

يکشنبه 13/3/1386 - 15:53
پسندیدم 0
UserName