سلام خداي خوبم...
توسط : hell_girl511

سلام خداي خوبم...

سلام مهربانترين پشت و پناه من.تو كه در تلخ ترين و شيرين ترين لحظاتم با من بودي.

آن زمان كه احساس ميكردم در حال مرگ هستم.آن زمان كه ريه هاي رنجور من به هواي آلوده شهر حساسيت پيدا كرده بود.آن زمان كه من تنها بودم غافل از اين بودم كه تو هستي فراموش كرده بودم خداي خوبم مرا تنها نميگذارد. فكر ميكردم در اين جهان هيچ چيز ندارم.تو با واسطه توسط بنده اي از بندگانت به من يادآوري حضورت را كردي.

از تو ممنونم اي مهربانترين مهربانان!

مرا ببخش! دگر فراموش نخواهم كرد تو بودي و هستي و خواهي بود

يکشنبه 13/3/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName