گل را میتوان...
توسط : نگارینا
  گل را ميتوان پر پر کرد ولي بوي عطرش را نمي توان پنهان کرد...

 

يکشنبه 13/3/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName