عيب ديگران را بپوشان
توسط : بر ز خ

سلام

ای بندهء خدا!
در گفتن عيب کسی که گناهی کرده‌ است٬ شتاب مکن!
چه٬ اميد می‌رود که آن گناه را بر او بخشند.
و بر گناه خرد خويش ايمن مباش!
چه٬ بود که تو را بر آن عذاب کنند.
پس اگر از شما کسی عيب ديگری را دانست٬ بر زبان نراند٬ به خاطر عيبی که در خود می‌داند.
و شکر بر کنار ماندن از گناه او را باز دارد٬ از آنکه ديگری را که به گناه گرفتار است بيازارد.

 

نهج البلاغه

يکشنبه 13/3/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName