بهار آزادی
توسط : haji bina

بنام خدا
بهارآزادي
از:شهنازي
ز ره رسيد گل افشان .بهارآزادي
ز لاله گشت چراغان. ديار آزادي
تفنگ قامت خلق. از فشنگ تودهء دل
بروي دوش وطن . پاسدار آزادي
ز مشت محكم دهقان و كارگر بشكست
دژي كه بود چو محكم . حصار آزادي
چو قلب مقتدران .تير انتقام شكافت
به قلب زد سپه اقتدار آزادي
بهشت راحت و بستان امن و باغ رفاه
شكفته اند همه در كنار آزادي
بدا به روز ستمكار خصم نوع بشر
خوشا به روز خوش و روزگار آزادي
دلاوران. همه با هم بجهد برخيزيد
زهي مقاومت پايدار آزادي
                                             .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
 

يکشنبه 13/3/1386 - 12:23
پسندیدم 0
UserName