زندگي چند بخش است ؟
بزرگي را گفتم زندگي چند بخش است ؟ گفت دو بخش : كودكي و پيري...... گفتم پس جواني چه شد ... گفت با عشق ساخت ، با بي وفايي سوخت ، با جدايي از بين رفت
يکشنبه 13/3/1386 - 12:22
پسندیدم 0
UserName