پروتكلها 5
 

پروتكل 4

چه كسي مي‏تواند با يك قدرت نامحسوس در افتد و آن را واژگون سازد؟اين ما هستيم كه چنين قدرت نامحسوسي داريم.اگر چه‏ فراماسونرهاي غير يهودي كوركورانه در خدمت ما هستند و براي‏ مقاصد ما كار مي‏كنند،اما برنامه‏هاي ما،همچنان براي آنها و ديگران‏ ناشناخته و اسرار آميز باقي خواهد ماند. اگر آزادي بر خداپرستي مبتني باشد؛با برادري،انسان دوستي‏

و برابري پيوندي داشته،براي جامعه بي‏زيان باشد؛به رفاه عمومي‏ لطمه‏اي وارد نسازد و در اقتصاد هم جايي براي خود پيدا كند؛بر ما لازم است كه هم احترام به آزادي و هم اعتقاد به خدا را در ميان مردم‏ غير يهود از بين ببريم و نيازهاي مادي را جايگزين اينگونه اعتقادات‏ سازيم.اما اگر اعتقاد به خدا موجب شود كه ما بر مردم حكومت كنيم؛ در اين صورت بايد به تبليغ دين بپردازيم و با راهنمايي مردان روحاني، مردم را به تسليم واداريم.

براي آنكه بتوانيم قدرت انديشيدن را از مردم غير يهود سلب‏ كنيم،بايد فكر آنها را متوجه صنعت و تجارت كنيم.سرگرم شدن آنها به داد و ستد و انديشيدن به منفعت،باعث مي‏شود كه دشمن مشتركشان‏ را فراموش كنند.

يکشنبه 13/3/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName