به چشمانت بياموز...
توسط : hell_girl511
 

نگاهم کرد : پنداشتم دوستم دارد..... نگاهم کرد : در نگاهش هزاران شوق عشق خواندم.... نگاهم کرد : دل به او بستم...... اما....بعدها فهميدم که فقط نگاهم مي کرد...... به چشمانت بياموز که هرکس ارزش ديدن ندارد

يکشنبه 13/3/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName