در مورد سفر رئيس جمهور به اصفهان
توسط : پاتمن

از ته دل مي گويم تا به حال اينقدر مسئولي را خير خواه نديده بودم . خدا يار و ياورش باد .

يکشنبه 13/3/1386 - 1:50
پسندیدم 0
UserName