تنهايي كجاست؟
تنهايي، جايي است که خداوند با تو سخن مي گويد و تو خداوند درونت مي شوي
شنبه 12/3/1386 - 23:58
پسندیدم 0
UserName