دولت اسلامی
توسط : mostafagnt

دولت اسلامی هیچگاه دولت غیراسلامی راازجهت شرعی به رسمیت نمی شناسد؛چون دولت غیراسلامی براساس اسلام پدید نیامده است، قانون واهداف این دولت نیزشرعی نیست؛ پی چنین دولتی ازاساس باطل است. حال که چنین دولتی ازاساس وپایه باطل وفاسداست، باید هرچه زودترنابود شود ودولت جدید براساس اسلام پدیدآید وزمامداران آن، مسلمان وقانون آن اسلامی باشد وبردولت اسلامی واجب است تاپذیرش حکومت اسلامی، بادولت غیراسلامی مبارزه وجنگ کند.

شنبه 12/3/1386 - 17:40
پسندیدم 0
UserName