زندگي اجبار است...
توسط : hell_girl511
 

 

زندگي اجبار است...مرگ انتظار است...عشق يک بار است...فکر تو تکرار است...جدائي دشوار است...کاش گناهي کنم که مجازاتش تبعيد به قلب تو باشد<

شنبه 12/3/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName