و عشق...
توسط : hell_girl511
 

وعشق صدای فاصله هاست...صدای فاصله هایی که غرق ابهامند...همیشه عاشق تنهاست

شنبه 12/3/1386 - 17:16
پسندیدم 0
UserName