یارا...............
توسط : b_1369
یاراغبارت می شوم چون جان نثارت می شوم.
در انتظارت می شوم دور مدارت می شوم.
جانم به

قربان شما

ای غایب از چشمان ما
شنبه 12/3/1386 - 16:38
پسندیدم 0
UserName