اسیر چشم آهو
بیچاره آهویی که اسیر پنجه ی بشر است و از آن بیچاره تر بشری است که اسیر چشم آهو است .
شنبه 12/3/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName