افزایش روز افزون تعداد آمریکایی های اسپانیایی تبارگرونده به اسلام
توسط : mostafagnt

تعداد آمریکایی های اسپانیایی تبار گرونده به اسلام به خصوص درنیویورک، کالیفرنیا، تگزاس وفلوریدابه سرعت درحال رشد است. این مناطق ازلحاظ تعداد اسپانیایی های مقیم، بیشترین تمرکزرادرکشورآمریکا به خوداختصاص می دهد. رهبران اسلام معتقدند علاقه به اسلام درچند سال اخیربه شدت افزایش پیداکرده است.

شنبه 12/3/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName