پیشنهاد به دختران مسلمان نوجوان
توسط : mostafagnt
مجله مسلمان تازه تآسیس درشیکاگو، به400000دخترمسلمان نوجوان آمریکایی پیشنهادداد تاشانس خودرادرپوشیدن حجاب اسلامی امتحان کنند. انتظارمی رود این مجله درطول 2سال ازآغازانتشارخود، رقم100000نسخه فروش داشته باشد. این مجله دروب سایت خوددختران مسلمان نوجوان ایالات متحده رادعوت کرده است برای استیفای حق خود که همان پوشیدن آزادانه حجاب است، بایکدیگررقابت کنند.ا
شنبه 12/3/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName