در پرتو خورشید10
توسط : mostafagnt

مقام معظم رهبری:

هنرمند به خاطرخاصیت هنری وجود خود به تنهایی یک دنیاست.

شنبه 12/3/1386 - 13:31
پسندیدم 0
UserName