تنگ شد سینۀ بی کینۀ آن جان جهان
توسط : habibeh276

شمع این مسئله را بر همه کس روشن کرد           که توان تا به سحر گریۀ بی شیون کـــرد

بـــر سر تربت زهرا، علـــی از خون جـــــگر            ناله ها در دل شب بی خبر از دشمن کرد

غــــم آن پهلوی بشکسته و بازوی سیــــاه            رخ نیلی، همه در قلب علی مسکن کــرد

تنگ شد سینۀ بی کینۀ آن جـــان جــــــهان             کــــــآرزوی سفر جـــــان ز دیـــار تن کرد

                                                          

شنبه 12/3/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName