مدیریت صحیح 41
 

اگر قاطعیت مدیر با مهربانی توام باشد ، تاثیر شگفت انگیزی بر اطرافیان خود خواهد داشت و فرمانبری با ترس جای خود را به انجام وظیفه با حس مسئولیت پذیری می دهد.

شنبه 12/3/1386 - 7:44
پسندیدم 0
UserName