حديث قدسي 6
 

من شش چيز را در شش جاي قرار دادم ولي مردم آن را در شش جاي ديگر طلب مي كنند و هرگز به آن نمي رسند.

  من راحتي را در بهشت قرار دادم ولي مردم آنرا در دنيا طلب مي كنند.

شنبه 12/3/1386 - 7:32
پسندیدم 0
UserName