خدا رو شكر كن
توسط : ronak_18

 

 

لحظات شادي خدا رو ستايش كن لحظات سختي خدا رو جستجو كن لحظات آرامش خدا رو مناجات كن لحظات دردآور به خدا اعتماد كن و در تمام لحظات خدا رو شكر كن

  

 

 

 

جمعه 11/3/1386 - 20:44
پسندیدم 0
UserName