امروز به تو نياز دارم نه فردا
توسط : ronak_18

 

 

 .

 

 

 

بجاي دسته گلي که فردا در قبرم نثار مي کني امروز با شاخه گلي کوچک يادم کن به جاي سيل اشکي که فردا بر مزارم مي ريزي امروز با تبسمي شادم کن به جاي متن هاي تسليت که فردا برايم مي نويسي امروز با يک پيغام کوچک خوشحالم کن من امروز به تو نياز دارم نه فردا

جمعه 11/3/1386 - 20:34
پسندیدم 0
UserName