راه نزديكى به خداوند
توسط : mitra717
پيامبرصلى الله عليه وآله : اَلْقربَةُ إلَى اللَّهِ حُبُّ الْمَساكينَ وَالدُّنُوُّ مِنهُم
 راه نزديكى به خداوند ، دوست داشتن مستمندان و نزديك شدن به ايشان است
 
الخصال ، ص 149
جمعه 11/3/1386 - 17:18
پسندیدم 0
UserName