عقاب . . .
توسط : عافی

عقاب هم در ابتدای پرواز پر می زند ، اما هنگامی که اوج می گیرد دیگر حتی نیازی به پر زدن ندارد.

جمعه 11/3/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName