سخت ترین نکوهش
خردمند را کنایه زدن سخت ترین نکوهش او است .. ....( حضرت امیر علیه السلام )
جمعه 11/3/1386 - 11:37
پسندیدم 0
UserName