اینگونه انتقام بگیر
از بزرگی پرسیدند به چه وسیله می توان از دشمن انتقام گرفت ؟ گفت : به فضل و کرم
جمعه 11/3/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName