شرايط همنشين خوب
توسط : haji bina

************************
باسمه تعالي
با چه اشخاصي همنشيني كنيم؟
رسول خدا(ص)فرمود:
همنشيني نكنيد.جز با كسانيكه شما رااز5صفت زشت
به5صفت پسنديده زير دعوت كنند:
از شك بسوي يقين.از تكبر بسوي تواضع.
ازدشمني بسوي دوستي.از ريا و تزوير بسوي اخلاق ويكرنگي .از علاقهءشديد بدنيابسوي زهدو پرهيزگاري.
                                                                                 .
وبلاگ معلم
***************

جمعه 11/3/1386 - 6:52
پسندیدم 0
UserName