نياز هاي اجتماع سالم
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
اجتماع سالم به اين سه چيزنيازشديد دارد"
امام صادق(ع)فرمود:
مردم هيچ شهري از اين سه چيز بي نيازنيستند.تا
بدينوسيله نيازمنديهاي دنيا وآخرتشان را رفع نمايند وگرنه
همانند پشه ها بي ثبات و ارزش خواهند بود:
1-            دانشمند وارسته.
2-            فرمانرواي نيكوكار.
3-            طبيب حاذق مورد اطمينان.
تحف العقول ص321   
************************

جمعه 11/3/1386 - 6:47
پسندیدم 0
UserName