موفقیت
  موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد.

شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.

پنج شنبه 10/3/1386 - 23:13
پسندیدم 0
UserName