خنده و گریه دیگران را خوب نگاه کنید.
توسط : paiesan
آنهاي كه باتو خنديده اندممكن است تورا فراموشكنند

ولي آنهاي كه باتو گريه كرده اند هركز تورا از ياد نخواهندبرد.
پنج شنبه 10/3/1386 - 19:15
پسندیدم 0
UserName