از آنچه داری لذت ببر !
توسط : fn_400
 

ما با چیزهایی زندگی می کنیم که هستند نه با چیزهایی که باید باشند
پس یاد بگیر با آنچه که هست زندگی کنی و از آن لذت ببری .

پنج شنبه 10/3/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName