بدی ما آدما
توسط : moshke khotan
 بدی ما آدما اینه که دلمون میخواد،دیگران هروقت که ما وقتشونو داریم به ما نیاز پیدا کنن و بدی دیگران اینه که همیشه درست وقتی ما وقت نداریم به ما نیاز پیدا می کنن.
پنج شنبه 10/3/1386 - 12:3
پسندیدم 0
UserName