ماه گرفت
گويند که چون خصم بر او راه گرفت ...... بر فاطمه راه خصم گمراه گرفت .......برخاست خروش از همه عالم که : بلال! برخيز و برو اذان بگو ماه گرفت
پنج شنبه 10/3/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName