نماز، مقدّم بر كسب و كار


16- جمعه ، 9 - 10.

((رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه ))(15)
قرآن از كسانى كه هنگام اذان ، كار و كسب را رها مى كنند ستايش كرده است .
به خصوص در روز جمعه سفارش شده كه معامله را رها كنيد: ((و ذرواالبيع )) وپس از پايان نماز جمعه ، به سراغ كار و درآمد برويد: ((فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل اللّه ))
(16)
رئيس جمهور شهيد ايران مرحوم رجائى مى فرمود: به نماز نگوئيد كار دارم ، به كار بگوئيد نماز دارم .
15- نور، 37.
پنج شنبه 10/3/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName