خدايا.....
توسط : ronak_18

 

خدايا! ما اگر بد کنيم،تو را بنده هاي خوب بسيار است، تو اگر مدارا نکني ما را خداي ديگر کجاست ؟

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:7
پسندیدم 0
UserName