سعي كنيد..
توسط : ronak_18

 

 

 

سعی کنيد آن چيزی را که دوست داريد بدست اوريد، وگرنه بايد آن چيزی را که بدست مياوريد دوست بداريد

 .

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 22:5
پسندیدم 0
UserName