وفا دارم به تو .....
توسط : paiesan
خبر آوردند
ديشب,
برای غريبگيمان گريسته ای.
اشکهايت را دور نريز.
مهتاب نيمه شب,
وقتی عشق تب کرده بود و جنون پرستارش بود,
اشکهايت را در ازای پيوند انتظار و نگاه
معامله کردم با خدا.
در رسم بازار زندگی ,
سهم پروانه از مرگ
اشک شمع بود
و
من در اين بازار,
اشکهايت را
با گناه لحظه ای نگاه,
چه ارزان فروختم.
قسم به اميد,
قسم به يگانگی خداوند باد و بيد
تا ابد
به رغم دلدادگی
به رسم پروانگيت وفادار خواهم ماند.
چهارشنبه 9/3/1386 - 19:11
پسندیدم 0
UserName