هر كس به طريقي دل ما ميشكند
توسط : hell_girl511

هر كس به طريقي دل ما ميشكند

بيگانه جدا دوست جدا ميشكند

بيگانه اگر ميشكند حرفي نيست

از دوست بپرسيد كه چرا ميشكند

چهارشنبه 9/3/1386 - 18:31
پسندیدم 1
UserName