پروانه
توسط : hell_girl511

شمع، داني كه دم مرگ به پروانه چه گفت؟

گفت اي عاشق بيچاره فراموش شدي

سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد

گفت طولي نكشد تو نيز خاموش شوي

چهارشنبه 9/3/1386 - 18:27
پسندیدم 0
UserName