سنگ قبرم را نميسازند......
توسط : ronak_18

 

 

سنگ قبرم را نميسازد کسي .مانده ام در کوچه هاي بي کسي.بهترين دوستم مرا از ياد برد سوختم خاکسترم را باد برد

 

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 17:34
پسندیدم 0
UserName